Business Consulting Procurement

Van Roadmap tot Business Case

Compera helpt klanten met het scherper definiëren van de probleemstelling en biedt een passende oplossing in termen van procesaanpassingen en oplossingen van SAP en Ariba. Geen maandenlange trajecten met dikke eindrapporten, maar praktisch en altijd gebaseerd op best practices van andere klanten en SAP.

Scan of assessment van Procurement verbeteringen

In een kort tijdsbestek brengt Compera alle besparingspotentieel in kaart en worden uw huidige inkoopprocessen vergeleken met de best practices van SAP en Ariba. Geen dikke rapporten, maar een heldere analyse met praktische aanbevelingen die rekening houden met de vertreksituatie en beschikbare capaciteit van uw organisatie.

Business case Procurement

Heeft u moeite om een heldere business case op te stellen om de gewenste inkoopverbeteringen te realiseren? Wilt u daarbij ook advies voor welke oplossingen van SAP en Ariba daarbij het beste bij uw situatie en ambities passen? Compera kan u helpen met het scherp formuleren van de business case en brengt de ervaringen van andere klanten in.

Roadmap SAP Procurement

U heeft de basis van uw inkoopprocessen ondersteund met SAP en/of Ariba. Om uw SAP Procurement toekomst scherper in beeld te krijgen, definieert Compera een Roadmap die gebaseerd is op uw bestaande uitgangspunten en rekening houdt met uw ambities. De Roadmap bestaat uit een logische fasering en groeipad van procesverbeteringen en bijbehorende oplossingen van SAP en Ariba.

[:en]

Business Consulting Procurement

From Roadmap to Business Case

Compera assists customers in the sharper definition of the problem and offers a suitable solution in terms of process changes and solutions by SAP and Ariba. We don’t perform a journey of months on end but offer practical solutions instead, based on best practices from other clients and SAP.

SCAN OR ASSESSMENT OF PROCUREMENT IMPROVEMENTS

In a short time span Compera will define all potential savings and your current purchasing processes will be compared to the best practices of SAP and Ariba. No large reports here, but a clear analysis with practical recommendations that take into account your baseline and available resources in your organisation.

BUSINESS CASE PROCUREMENT

Are you finding it hard to draft a clear business case to realise the desired purchasing improvements? Would you like advice on which solutions from SAP and Ariba are best suitable for your situation and ambitions? Compera can assist in a clear definition of the business case using the experience from other customers.

ROADMAP SAP PROCUREMENT

You support the basis of your purchasing processes with SAP and/or Ariba. In order to better formulate your SAP Procurement future, Compera will define a Roadmap based on your existing principles and taking account of your ambitions. The Roadmap consists of a logical phasing and growth path of process improvements and accompanying solutions from SAP and Ariba.

[:]