Beschikt u over een B2B webshop en wilt u meer klanten bereiken? Heeft u klanten die bestellen via een Ariba of SAP systeem? Heeft u behoefte aan meer branding en controle op uw producten?

Als u een van deze vragen met ja kunt beantwoorden is het aanbieden van een punch-out catalogus via het Ariba Network waarschijnlijk interessant voor uw organisatie.

b0379d529c8f159235daf26e9676d41a.b496e42d9f6da3dcdd7db44aaf96da91

Bij het zoeken in Ariba Procurement Content worden ook punch-out catalogi gevonden

De ontwikkelingen op het gebied van catalogi in e-ordering zijn snel gegaan. Een aantal jaren geleden werden catalogi vooral intern in inkoopsystemen beheerd. Later konden leveranciers zelf content uploaden in die catalogi en konden de B2B webshops van deze leveranciers direct worden aangesloten op inkoopsystemen. Een van de modernste varianten is het ontsluiten van de catalogus via het Ariba Network. Hierdoor kunnen klanten wereldwijd worden bereikt.

Het ontsluiten van uw catalogus in Ariba kan op 2 manieren:

 • Door content te uploaden in Ariba (Hosted catalogus) in twee varianten:  1) Catalog Interchange Formaat (CIF), met behulp van tekstverwerker of MS/Excel of 2)  Commerce eXtensible Markup Language (cXML) formaat;
 • Als Punch-out catalogus.

Voor de leverancier heeft de punch-out catalogus een aantal grote voordelen, waaronder:

 • Eigen logica en eigen look & feel van de catalogus;
 • Controle over het eigen assortiment in de catalogus;
 • Eenvoudiger & sneller wijzigingen kunnen doorvoeren in de catalogus.
 • Meer mogelijkheden tot cross selling (extra omzet);

Het ontsluiten van de catalogus via Ariba biedt een groot en extra voordeel, namelijk dat ook andere Ariba klanten gebruik kunnen gaan maken van je webshop. Investeren in point-to-point connecties is dus niet langer nodig.

Om de punch-out catalogus te ontsluiten op het Ariba Network zijn een aantal stappen nodig. 9a3ac581b426b7e24403e7c5d0b589da

Stappen om punch-out catalogi te ontsluiten op het Ariba Network

Bij het aanmaken van het account op het Ariba Network is het belangrijk om ook de relatie met de klant correct te onderhouden. Zonder dit kan geen punch-out tot stand worden gebracht.

18a8d4351ca317ac34a45f16cd77ad2f

Onderhouden relatie klant op het Ariba Network

In de cXML sectie wordt de punch-out URL gedefinieerd. Wanneer dit correct is gedaan dient in de catalogussectie de catalogus te worden getest.

c9c5f20a298a022753daccb67a589e03

cXML set-up op het Ariba Network

De belangrijkste randvoorwaarden zijn dat de catalogus gegevens kan uitwisselen volgens cXML en dat identificatie, de secret identity, goed geregeld is.

Compera heeft ervaring met het on-boardingproces van leverancierscatalogi in Ariba. Dit omvat onder andere het publiceren en testen van de catalogus en verzekeren dat de catalogus voldoet aan de Ariba richtlijnen.

Wilt u meer weten over het ontsluiten van uw catalogus via het Ariba Network of andere features in de Ariba producten, neem dan simpelweg contact op met Ariba partner Compera en wij helpen u graag verder.

[:en]

Do you have a B2B webshop and are you looking for more customers? Do you have customers who order via an Ariba or SAP system? Do you need more branding and control on your products?

If the answer to either of these questions is yes, then probably offering a punch-out catalog via the Ariba Network might be interesting for your organization.

b0379d529c8f159235daf26e9676d41a.b496e42d9f6da3dcdd7db44aaf96da91

Searching in Ariba Procurement Content also shows punch-out catalogs

Catalogs in e-ordering have evolved quite dramatically last years. Few years ago catalogs we maintained locally within procurement systems. Later, suppliers were enabled to upload their own content in those catalogs via interfacing or they could connect their B2B webshops directly to the procurement systems. The latest development is enabling catalogs via the Ariba Network. This opens ways to connect to new customers all over the world.

Connecting your catalogs to Ariba is possible in two different ways:

 • By uploading content in Ariba (Hosted catalog) in two variants: 1)  Catalog Interchange Format (CIF), using any text editor or MS/Excel or  2)  Commerce eXtensible Markup Language (cXML) format.
 • As Punch-out Catalog.

For a supplier a punch-out catalog has a number of big advantages, amongst others:

 • Own logic and own look & feel of the catalog;
 • Having control over your own products in the catalog;
 • Easy to apply changes: show live prices and availability in the catalog;
 • Possibilities to Cross sell and up sell (increase sales).

Connecting your punch-out to the Ariba Network offers one big additional advantage. It opens a way to new customers also using Ariba. These customers can also connect to your catalog. Investing in point to point connections is no longer required.

To enable your punch-out catalog few steps are required.9a3ac581b426b7e24403e7c5d0b589da

Steps to enable punch-out catalogs on the Ariba Network

While creating an account on the Ariba Network, it’s important to also maintain your relationships to your customers. This is crucial to successfully enable your punch-out catalog.

18a8d4351ca317ac34a45f16cd77ad2f

Maintain customer relationship on the Ariba Network

In the cXML section, the punch-out URL is defined. When this is done in a proper way, the catalog can be tested in the catalog section within the Ariba network.

c9c5f20a298a022753daccb67a589e03

cXML set-up on the Ariba Network

The most important prerequisites are that the catalog is able to exchange data in cXML and that identification, the secret identity, has been taken care of.

Compera has experience with the on-boarding process of supplier punch-out catalogs in Ariba. This contains amongst others the publication and testing of the catalog and ensuring that the catalog fulfills the requirements of Ariba.

Would you like to know more about enabling your catalog via the Ariba Network or other features in Ariba products, please simply contact Ariba partner Compera for more information.

   

[:]